Trang chính

   Sách

   Băng giảng

   Phật Pháp

   Liên kết

 

Thông tin

 

Lịch trình hoằng pháp của thầy Trí Siêu năm 2019


Colorado, Hoa Kỳ

- YMCA of the Rockies
2515 Tunnel Road
Estes Park, CO 80511
Ngày 29/9 đến 5/10: "Khóa tu Thi
n và Luyện Tâm"
Phòng ốc khóa tu có giới hạn, xin vui lòng ghi danh trước ngày 30/4/19.
Mọi chi tiết xin liên lạc: 
Tâm Liên:  (720) 277-8300
email: tlsati.sampajanna@gmail.com
V
ân Hương: (720) 934-0011
email: ltsc2011@hotmail.com

France
- T
ùng Lâm Linh Sơn
18  Les Bosnages
87290  Rancon
Ngày 4
đến 10 tháng 8: "Khóa tu Sửa Soạn Ra Đi"
Mọi chi tiết xin liên lạc: 
Thanh L
ương: +49-711.160.1400
email: thanhluong03@googlemail.com
Thanh Quang: mudita720b@yahoo.fr