GÓP NHẶT 

Thích Trí Siêu

 

 

Mục Lục

Lời ngỏ

PHẦN I

Khái niệm Phật
Bệnh
Lại tưởng nữa
Tịnh Ðộ

PHẦN II

Thiền
Mật tông
Bố thí
Tu

PHẦN III

Tu thân và tâm
Ðời
Tình dục
Tình yêu và ái luyến
Góp nhặt

 

Lời ngỏ

Mùa hè năm 1996, tôi có dịp sang Canada thuyết giảng và hướng dẫn vài khóa tu học. Một số Phật tử đã thâu băng những buổi giảng và chép ra để làm tài liệu tu tập. Vì thấy những lời dạy có thể đem lại lợi ích cho người khác nên họ xin phép in lại thành sách. Nhân dịp này tôi đã viết và bổ túc thêm.

Ðược chút công đức nào, chúng tôi xin hồi hướng cầu cho mọi người biết thương yêu giúp đỡ nhau.

Paris, đầu hạ năm 1997
Thích Trí Si
êu

 

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp