Trang Nhà

Mục Lục Phật Pháp

Tranh Chấp

 Thích Trí Siêu

 

Mỗi khi có sự tranh chấp, buồn phiền, chúng ta thường có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác. Sau đây là 3 trường hợp :

1) Người chưa biết đạo thì hay cho là mình đúng và người kia lỗi 100%.

2) Người bắt đầu học đạo biết tu thì thấy cả 2 bên đều có lỗi 50%.

3) Người hiểu đạo thì thấy mình lỗi 100%.

 

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp