Trang Nhà

Mục Lục Phật Pháp

Quán ba cái ảo

Thích Trí Siêu

  1. Cuộc đời ảo mộng: đối cảnh trái ý, vừa lòng, không ưa ghét, lấy bỏ, giữ tâm vắng lặng.

  2. Thân người ảo tưởng, không phải là ta: đối với bệnh chết, giữ tâm thanh tịnh.

  3. Các pháp ảo ảnh: khen chê, thị phi, như gió thoảng mây bay.

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp