Trang Nhà

Mục Lục Phật Pháp

Bốn Vô Lượng Tâm

Bình thường chúng ta nghe nói đến bốn tâm vô lượng là từ, bi, hỷ, xả là những đức tính tốt mà người tu hành cần phải trau dồi phát triển. Muốn vậy ta cần phải khởi lên trong tâm bằng cách phát nguyện và phát nguyện thường xuyên, từ từ những lời nguyện này sẽ hướng dẫn ta thực hành đúng theo chiều huớng từ, bi, hỷ ,xả. 
Sau đây là bốn lời nguyện :

1. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an vui hạnh phúc, hay tạo hạnh lành.
2. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều thoát ly mọi đau khổ phiền não, ngưng tạo điều ác.
3. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều có tâm hoan hỷ, không oán ghét lẫn nhau.
4. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều có tâm bình đẳng, không thương người này ghét người kia.

An vui hạnh phúc là quả, hay tạo hạnh lành là nhân. Ðau khổ phiền não là quả, tạo điều ác là nhân. Do đó khi phát nguyện, ta nguyện cho chúng sinh được hưởng cái quả và tạo nên cái nhân tương ứng.

 

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp