Trang Nhà

Mục Lục Phật Pháp

Chú Đại Bi 
(Maha Karuna Dharani)

Thích Trí Siêu

Namo ratnatràyàya. 
Namo Aryàvalokites'varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.

Om sarva rabhaye sunadhàsya. 
Namo skirtva imam aryàvalotites'vara ramdhava. 
Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.
 
Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.    

Tadyathà: om avaloki lokate karate. 
Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala

Mahi hrdayam kuru kuru karman
Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati. 
Dhara dhara dhirini svaràya. 
Cala cala mama vimala muktir. 
Ehi ehi s'ina s'ina àrsam prasari. 

Basha basham prasàya hulu hulu mara.

Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.  
Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya. 
Maitreya narakindi dhrish nina.
Bhayamana svaha siddhaya svàhà. 
Maha siddhàya svaha. 
Siddha yoge s'varaya svaha. Nirakindi svàhà.
Mara nara svaha s'ira Simha mukhàya svaha.
Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha. 
Padma kastàya svaha. 
Nirakindi vagalàya svaha. 
Mavari śankaraya svāhā. 
Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites'varaya svaha.
Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Hiện nay có nhiều người thích trì tụng chú Đại Bi, cả tiếng Việt lẫn tiếng Tàu. Cách đây hơn 17 năm, tôi có dịp chép lại chú Đại Bi tiếng Phạn (Sanskrit), nhưng vì lâu quá nên không còn nhớ chép lại từ tài liệu nào. Nay tôi ghi lại đây để cho quý Phật tử tham khảo, nếu vị nào tìm được tài liệu chính xác hơn thì xin hoan hỷ cho biết, tôi sẽ hoàn chỉnh lại. Chú Đại Bi tiếng Việt phiên âm tương đối gần giống tiếng Phạn hơn so với chú Đại Bi tiếng Tàu. Trong việc trì tụng thần chú, có người thích tụng tiếng Phạn vì tụng đúng âm thì càng tốt. Về cách phát âm thì đọc theo kiểu tiếng Pháp giống hơn là tiếng Anh. Tuy nhiên tụng thần chú quan trọng ở lòng thành chứ không bắt buộc phải tụng cho đúng âm giọng tiếng Phạn, tiếng Tàu hay Việt. 

Chú Đại Bi nằm trong "Kinh Đại bi tâm đà la ni". Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Thích Trí Siêu
28/4/04

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp