Băng Giảng-MP3     Băng Đọc Sách     Video-Download     Xem Online

 

XEM ONLINE

Mirror site
 

I - VIDEO GIẢNG PHÁP

   Ai Chết ?  (Chùa Quang Minh 6/2013)     1 - 2

   Ăn Chay (Chùa Quan Âm 8/2010)  

   1

   Bát Chánh Đạo  (Chùa Phật Ân 6/2015)     1 - 2
   Bát Chánh Đạo (GĐPT Quảng Đức 10/2019)     1 - 2
   Bảy Cách Trừ Phiền Năo  (Chùa Linh Sơn Bỉ 8/2015)     1

   Bồ Tát Hạnh (Chùa Tường Quang 10/2006)

   1 - 2 - 3 - 4 - 5

   Bố Thí Ba La Mật (PHVLS 6/2017)     1
   Bốn Loại Thức Ăn (Chùa Bát Nhă 4/2013)      1
   Bốn Loại Thức Ăn (PHVLS 8/2019)    1
   Cách Ấn Tay Để T́m Phiền Năo (2011) New     1
   Cách kiểm cơ bắp (Santa Ana 2/2013)     1
   Các Cơi Trời  (Tùng Lâm Linh Sơn 7/2015)     1 - 2
   Chuyển Hóa Phiền Năo (9/2018)       1 - 2 - 3 - 4
   Chuyển T́nh - Quán Xả, Tha Thứ  (2011)  New     1
   Chuyển Ư Để Trừ Phiền Năo (2011) New     1
   Chư Phật và Bồ Tát  (Chùa Tịnh Luật 10/2016)     1 - 2
   Con Đường Tu Đạo  (Chùa A Di Đà 10/2013)    1
   Duy Thức Học (Hội Đuốc Tuệ  5/2015)     1 - 2 - 3 - 4
   Duy Thức Tam Thập Tụng (Chùa Tịnh Luật 2005)     1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

   Đại Cương Mật Tông Tây Tạng (Đuốc Tuệ  10/2010)

   1 - 2 - 3

   Đại Thừa Khởi Tín Luận (Chùa Tịnh Luật 5/2010)

   1 - 2 - 3 - 4 - 5

   Đại Thừa và Tiểu Thừa (Ottawa 4/2011)

   1 - 2

   Đèn Soi Nẻo Giác (Chùa Tường Quang 9/2010)

   1 - 2 - 3 - 4

   Đi T́m Hạnh Phúc (Chùa Phật Ân 6/2015)     1 - 2
   Đối Trị 10 Phiền Năo  (New Jersey 2/2013)    1
   Đối Trị Tham Sân Si  (Thiền Tự Thường Lạc 7/2016)    1 - 2
   Đối Trị Tham Sân Si  (Trung Tâm Quảng Đức 10/2019)    1 - 2 - 3
   Đời Là Cơi Tạm    1
   Đừng Quên Cái Chính  (15/8/20)  New    1
   Già, Bệnh và Chết  (Ottawa 2015)     1 - 2
   Già, Bệnh và Chết  (Đuốc Tuệ 2019)     1 - 2
   Giải Trừ Phiền Năo (Chùa Hiếu Giang 2015)      1 - 2
   Gii Thiệu Thiền Vipassana (Oregon 2018)    1 - 2
   Hạnh Nguyện Quan Thế Âm  (Oregon 2015)     1 - 2 - 3 - 4
   Học Đạo Thông Minh (PHVLS 2017)    1
   Hiệu Lực Cầu Nguyện (Chùa Tịnh Luật 2013)     1 - 2
   Khác Biệt Tâm Lư Âu Á (PHVLS  8/2017)    1
   Khác Biệt Giữa Ích Kỷ và Tự Thương Ḿnh (2011) New    1
   Khác Biệt Giữa Không Ái Luyến và Vô Cảm (PHVLS  8/2019) New    1
   Khai Thị Đại Chúng (PHVLS 6/2017)    1
   Khẩu Nghiệp   (1/8/20)  New    1
   Khóa Thiền Căn Bản (Joshua Tree 2012)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
   Khóa Tu Thiền 1 (Thiền Viện Chân Nguyên 6/2016)     1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
   Khóa Tu Thiền 1 (Tùng Lâm Linh Sơn 8/2016)     1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
   Khóa Tu Thiền 2 (Thiền Viện Chân Nguyên 5/2018)     1 - 2 - 3 - 4 - 5
   Khóa Tu Thiền 2 (PHVLS 8/2018)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
   Kinh 42 Chương (PHVLS 7/2017)     1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
   Kinh A Di Đà  (19/9/20)   New    1
   Kinh Bát Đại Nhân Giác (Chùa Tịnh Luật 9/2015)     1 - 2
   Kinh Chánh Kiến (Chùa Quang Minh 9/2019)    1
   Kinh Chuyển Pháp Luân  (Buddhi Vihara 10/2018)    1
   Kinh Công Đức Xuất Gia  (Linh Sơn 7/2015)     1
   Kinh Cúng Thí Người Mất (TLLS 2002)    1
   Kinh Di Giáo  (PHVLS 9/2017)     1 - 2 - 3 - 4

   Kinh Hiền Nhân (Chùa Phật Tổ 10/2006)

   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

   Kinh Kalama  (TLLS 2002)    1
   Kinh Kim Cang  (TLLS 2005)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
   Kinh Lăng Nghiêm (Chùa Từ Ân 6/2018)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
   Kinh Người Chăn Ḅ (TLLS 2002)    1
   Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Tịnh Luật 2003)    1
   Kinh Niệm Phật Ba La Mật (10/10/20)  New    1
   Kinh Phước Đức (Thuận Pháp 9/2015)    1 - 2 - 3 - 4
   Kinh Quán Niệm Hơi Thở (Thuận Pháp 11/2018)    1 - 2 - 3 - 4
   Kinh Quán Vô Lượng Thọ (26/9/20)  New    1

   Kinh Tệ Túc (Chùa Quan Âm 8/2010)

   1 - 2 - 3 - 4

   Kinh Trạm Xe (TLLS 2002)    1
   Kinh Ví Dụ Cái Cưa (TLLS 2002)    1
   Kinh Ví Dụ Lơi Cây (TLLS 2002)     1
   Kinh Vô Lượng Thọ (7/11/20)  New    1
   Lục Độ  (Chùa Ưu Đàm 5/2013)    1
   Làm Sao Sống An Vui, Hạnh Phúc (2011) New     1  
   Mười Điều Tâm Niệm (Tịnh Luật 11/2019)     1

   Mười Hai Nhân Duyên (Chùa Huyền Giác 3/2010)

   1 - 2 - 3

   Mười Tông Phái Đạo Phật (Tùng Lâm LS 2016)     1 - 2 - 3 - 4 - 5
   Mười Tranh Chăn Trâu (Chùa Bửu Hưng 2018)     1 - 2
   Năm Cách Dừng Ư Nghĩ Xấu (Tịnh Luật 2003)     1
   Nghiệp Báo (Chùa Ưu Đàm 5/2015)     1 - 2
   Nghiệp và Quả (Đuốc Tuệ 5/2018)     1 - 2
   Ngũ Triền Cái, Năm Chi Thiền (Thuận Pháp 9/2016)    1 - 2 - 3 - 4
   Ngũ Uẩn Giai Không (PHVLS 9/2017)     1
   Ngũ Uẩn Vô Ngă (PHVLS 6/2017)     1
   Nguyên Nhân Khổ Đau (PHVLS 6/2017)     1
   Nhân Quả Luân Hồi  (8/8/20)  New    1
   Oai Nghi của Sa Di  (Tùng Lâm Linh Sơn 7/2015)     1

   Oan Gia 3  (San Jose 7/2011)

   1 - 2 - 3

   Oan Gia 4  (Dallas 8/2011)

   1 - 2 - 3 - 4

   Oan Gia 5  (Đuốc Tuệ 2/2013)     1 - 2 - 3
   Pháp Môn Tịnh Độ (12/9/20)  New    1

   Quán Âm Bốn Tay (Hội Đuốc Tuệ 10/2010)

   1 - 2 - 3 - 4

   Quán Hạnh Phúc  (2011)  New    1
   Quán Hạnh Phúc      1
   Quán Tâm Từ-2  (3/2020)  New    1
   Quán Tâm Từ-2  (3/5/20)   New    1
   Quán Tâm Từ-2  (16/5/20)  New    1
   Quán Tâm Từ-2  (30/5/20)  New    1
   Quán Tâm Từ-2  (18/7/20)  New    1
   Quán Tâm Xả      1
   Quán Từ Bi  (2011)  New    1
   Quy Sơn Cảnh Sách (PHVLS 6/2017)    1 - 2 - 3 - 4
   Quy Y Tam Bảo (Chùa Ưu Đàm 5/2013)    1
   Sợ Nói Trước Đám Đông (2011)  New    1
   Sửa Soạn Ra Đi  (San Jose 10/2018)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
   Tam Pháp Ấn  (Chùa Linh Sơn 10/2013)    1 - 2
   Thân Trung Ấm    1
   Thiền Hướng Dẫn (2019)     1
   Thiền Quán Hơi Thở (2011)  New    1
   Thiền Tịnh Mật (PHVLS 4/2017)     1
   Thờ Phật, Lễ Phật, Cúng Phật  New    1
   Thước Đo Người Tu    1
   Tiến Tŕnh Giác Ngộ Của Đức Phật  (7/2015)     1
   Tiến Tŕnh Giác Ngộ Của Đức Phật  (2018)    1 - 2

   Tiến Tŕnh Luân Hồi  (Dallas 8/2011)

   1 - 2 - 3 - 4 - 5

   Tiến Tŕnh Luân Hồi  (Hội Đuốc Tuệ 6/2016)    1 - 2
   Tiến Tŕnh Luân Hồi  (PHVLS 7/2019)     1
   T́nh Là Dây Oan    1
   Tinh Thần Tu Tịnh Độ (3/2010)    1 - 2 - 3 - 4
   Tịnh Độ Vấn Nghi  (2010) New    1 - 2
   Tu Hành Căn Bản  (5/9/20)  New    1
   Tu Hành và Ái Dục (Colorado 6/2013)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
   Tu Tâm Sửa T́nh (2011) New    1
   Tu Thân và Tâm  (Chùa Quan Âm 6/2018)    1
   Tu Thiền và Luyện Tâm  (Colorado 10/2019)     1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
   Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh  (PHVLS 7/2017)     1
   Tu Và Đi Tu (PHVLS 7/2017)     1
   Tứ Diệu Đế  (Tịnh Luật 12/2019)     1
   Tứ Niệm Xứ và Tâm Kinh      1
   Tự Lợi và Lợi Tha  (22/8//20)  New    1
   Tự Lực và Tha Lực (Chùa Quan Âm 6/2018)    1
   Tự Viện Linh Sơn (1994)    1
   Tỳ Ni Nhật Dụng  (Tùng Lâm Linh Sơn 7/2015)     1

   Vô Ngă  (Hội Đuốc Tuệ 7/2011)

   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

   Xuất Gia Gieo Duyên (Chân Nguyên 5/2018)    1

   Ư Nghĩa Lễ Vu Lan  (Chùa Quan Âm 8/2010)

   1

   Ư Nghĩa Xuất Gia  (Tùng Lâm Linh Sơn 7/2015)     1

   Ư T́nh Thân (Chùa Tịnh Luật  5/2011)

   1 - 2 - 3

   Ư T́nh Thân là ǵ? (2011)  New    1
   Ư T́nh Thân 1  (Hội Đuốc Tuệ 7/2011)    1 - 2 - 3 - 4
   Ư T́nh Thân 1  (Hamburg 8/2018)    1 - 2 - 3 - 4
   Ư T́nh Thân 2  (Hội Đuốc Tuệ 4/2013)      1 - 2 - 3 - 4
   Ư T́nh Thân 3  (Oklahoma 10/2012)    1 - 2 - 3 - 4 - 5
   Ư T́nh Thân 4  (San Jose 6/2015)       1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

II - SLIDE SHOWS

Bên Kia Cửa Tử

Cái Ǵ Quư Giá Hơn

   Chờ Thầy    

Du Hành Ngoài Thể Xác

Hạnh Phúc Một Ḿnh

Làm Sao Biết Có Kiếp Trước Kiếp Sau

Nên Học Kinh Như Thế Nào

   Ngă Tâm Linh

   Ngoại Cảm

Phương Pháp Chuyển T́nh

   Sợ Ma

   T́nh Yêu Và Ái Luyến


Trang Nhà
      Sách      Băng Giảng      Phật Pháp      H́nh Ảnh