Băng Giảng-MP3     Băng Đọc Sách     Video-Download     Xem Online

 

XEM ONLINE

 

I - VIDEO GIẢNG PHÁP

   Ai Chết ?  (Chùa Quang Minh 6/2013)     1 - 2

   Ăn Chay (Chùa Quan Âm 8/2010)  

   1

   Bát Chánh Đạo  (Chùa Phật Ân 6/2015)     1 - 2

   Bồ Tát Hạnh (Chùa Tường Quang 10/2006)

   1 - 2 - 3 - 4 - 5

   Bố Thí Ba La Mật (PHVLS 6/2017)     1
   Bốn Loại Thức Ăn (Chùa Bát Nhă 4/2013)      1
   Cách kiểm cơ bắp  (Santa Ana 2/2013)     1
   Các Cơi Trời  (Tùng Lâm Linh Sơn 7/2015)     1 - 2
   Chuyển Hóa Phiền Năo  (9/2018)       1 - 2 - 3 - 4
   Chư Phật Và Bồ Tát  (Chùa Tịnh Luật 10/2016)     1 - 2
   Con Đường Tu Đạo  (Chùa A Di Đà 10/2013)    1
   Duy Thức Học (Hội Đuốc Tuệ  5/2015)     1 - 2 - 3 - 4

   Đại Cương Mật Tông Tây Tạng (Đuốc Tuệ  10/2010)

   1 - 2 - 3

   Đại Thừa Khởi Tín Luận (Chùa Tịnh Luật 5/2010)

   1 - 2 - 3 - 4 - 5

   Đại Thừa Và Tiểu Thừa (Ottawa 4/2011)

   1 - 2

   Đèn Soi Nẻo Giác (Chùa Tường Quang 9/2010)

   1 - 2 - 3 - 4

   Đi T́m Hạnh Phúc (Chùa Phật Ân 6/2015)     1 - 2
   Đối Trị 10 Phiền Năo  (New Jersey 2/2013)    1
   Đối Trị Tham Sân Si  (Thiền Tự Thường Lạc 7/2016)    1 - 2
   Già, Bệnh, và Chết  (Ottawa 4/2015)     1 - 2
   Giải Trừ Phiền Năo (Chùa Hiếu Giang 4/2015)      1 - 2
   Gii Thiệu Thiền Vipassana (Oregon 12/2018)    1 - 2
   Hạnh Nguyện Quan Thế Âm  (Oregon 9/2015)     1 - 2 - 3 - 4
   Học Đạo Thông Minh (PHVLS 9/2017)    1
   Hiệu Lực Cầu Nguyện (Chùa Tịnh Luật 11/2013)     1 - 2
   Khác Biệt Tâm Lư Âu Á (PHVLS  8/2017)    1
   Khai Thị Đại Chúng (PHVLS 6/2017)    1
   Khóa Thiền Căn Bản (Joshua 6/2012)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
   Khóa Tu Thiền 1 (Thiền Viện Chân Nguyên 6/2016)     1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
   Khóa Tu Thiền 1 (Tùng Lâm Linh Sơn 8/2016)     1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
   Khóa Tu Thiền 2 (Thiền Viện Chân Nguyên 5/2018)     1 - 2 - 3 - 4 - 5
   Khóa Tu Thiền 2 (PHVLS 8/2018)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
   Kinh 42 Chương (PHVLS 7/2017)     1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
   Kinh Bát Đại Nhân Giác (Chùa Tịnh Luật 9/2015)     1 - 2
   Kinh Chuyển Pháp Luân  (Buddhi Vihara 10/2018)    1
   Kinh Công Đức Xuất Gia  (Linh Sơn 7/2015)     1
   Kinh Di Giáo  (PHVLS 9/2017)     1 - 2 - 3 - 4

   Kinh Hiền Nhân (Chùa Phật Tổ 10/2006)

   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

   Kinh Lăng Nghiêm (Chùa Từ Ân 6/2018)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
   Kinh Phước Đức (Trung Tâm Thuận Pháp 9/2015)    1 - 2 - 3 - 4
   Kinh Quán Niệm Hơi Thở (Thuận Pháp 11/2018)    1 - 2 - 3 - 4

   Kinh Tệ Túc (Chùa Quan Âm 8/2010)

   1 - 2 - 3 - 4

   Lục Độ  (Chùa Ưu Đàm 5/2013)    1

   Mười Hai Nhân Duyên (Chùa Huyền Giác 3/2010)

   1 - 2 - 3

   Mười Tông Phái Đạo Phật (Tùng Lâm LS 2016)     1 - 2 - 3 - 4 - 5
   Mười Tranh Chăn Trâu  (Chùa Bửu Hưng 2018)     1 - 2
   Nghiệp Báo (Chùa Ưu Đàm 5/2015)     1 - 2
   Nghiệp và Quả (Đuốc Tuệ 5/2018)     1 - 2
   Ngũ Triền Cái, Năm Chi Thiền (Thuận Pháp 9/2016)    1 - 2 - 3 - 4
   Ngũ Uẩn Giai Không (PHVLS 9/2017)     1
   Ngũ Uẩn Vô Ngă (PHVLS 6/2017)     1
   Nguyên Nhân Khổ Đau (PHVLS 6/2017)     1
   Oai Nghi của Sa Di  (Tùng Lâm Linh Sơn 7/2015)     1

   Oan Gia 3  (San Jose 7/2011)

   1 - 2 - 3

   Oan Gia 4  (Dallas 8/2011)

   1 - 2 - 3 - 4

   Oan Gia 5  (Hội Đuốc Tuệ 2/2013)     1 - 2 - 3

   Phật Pháp Vấn Đáp  (Fremont 4/2010)

   1

   Quán Âm Bốn Tay (Hội Đuốc Tuệ 10/2010)

   1 - 2 - 3 - 4

   Quy Sơn Cảnh Sách (PHVLS 6/2017)    1 - 2 - 3 - 4
   Quy Y Tam Bảo (Chùa Ưu Đàm 5/2013)    1
   Sửa Soạn Ra Đi  (San Jose 10/2018)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
   Tam Pháp Ấn  (Chùa Linh Sơn 10/2013)    1 - 2
   Thiền Tịnh Mật (PHVLS 4/2017)     1
   Thước Đo Người Tu    1
   T́nh Là Giây Oan    1

   Tinh Thần Tu Tịnh Độ (3/2010) 

   1 - 2 - 3 - 4

   Tiến Tŕnh Giác Ngộ Của Đức Phật  (7/2015)     1
   Tiến Tŕnh Giác Ngộ Của Đức Phật  (2018)    1 - 2

   Tiến Tŕnh Luân Hồi  (Dallas 8/2011)

   1 - 2 - 3 - 4 - 5

   Tiến Tŕnh Luân Hồi  (Hội Đuốc Tuệ 6/2016)    1 - 2
  Tiến Tŕnh Luân Hồi  (PHVLS 7/2019)  New    1
   Tu Hành và Ái Dục (6/2013)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
   Tu Thân và Tâm  (Chùa Quan Âm 6/2018)    1
   Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh  (PHVLS 7/2017)     1
   Tu Và Đi Tu (PHVLS 7/2017)     1
   Tự Lực và Tha Lực (Chùa Quan Âm 6/2018)    1
   Tự Viện Linh Sơn (1994)    1
   Tỳ Ni Nhật Dụng  (Tùng Lâm Linh Sơn 7/2015)     1

   Vô Ngă  (Hội Đuốc Tuệ 7/2011)

   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

   Xuất Gia Gieo Duyên (Chân Nguyên 5/2018)    1

   Ư Nghĩa Lễ Vu Lan  (Chùa Quan Âm 8/2010)

   1

   Ư Nghĩa Xuất Gia  (Tùng Lâm Linh Sơn 7/2015)     1

   Ư T́nh Thân (Chùa Tịnh Luật  5/2011)

   1 - 2 - 3

   Ư T́nh Thân 1  (Hội Đuốc Tuệ 7/2011)    1 - 2 - 3 - 4
   Ư T́nh Thân 1  (Hamburg 8/2018)    1 - 2 - 3 - 4
   Ư T́nh Thân 2  (Hội Đuốc Tuệ 4/2013)      1 - 2 - 3 - 4
   Ư T́nh Thân 3  (Oklahoma 10/2012)    1 - 2 - 3 - 4 - 5
   Ư T́nh Thân 4  (San Jose 6/2015)       1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

II - SLIDE SHOWS

Bên Kia Cửa Tử

Cái Ǵ Quư Giá Hơn

   Chờ Thầy    

Du Hành Ngoài Thể Xác

   Đi T́m Hạnh Phúc

Hạnh Phúc Một Ḿnh

Làm Sao Biết Có Kiếp Trước Kiếp Sau

Nên Học Kinh Như Thế Nào

   Ngă Tâm Linh

   Ngoại Cảm

Phương Pháp Chuyển T́nh

   Sợ Ma

   T́nh Yêu Và Ái Luyến


Trang Nhà
      Sách      Băng Giảng      Phật Pháp      H́nh Ảnh