Băng Giảng-MP3     Băng Đọc Sách     Video-Download     Xem Online

Youtube Video

Mirror site
 

                 I - PHẬT PHÁP CĂN BẢN 

Quy Y Tam Bảo (2013) 1
Thờ Phật, Lễ Phật, Cúng Phật 1
Chư Phật và Bồ Tát  (2016)  1 - 2
Nhân Quả Luân Hồi  (8/8/20)  1
Nghiệp Báo (2015)  1 - 2
Nghiệp Quả  (21/11/20)  1
Nghiệp và Quả (2018)  1 - 2
Các Cơi Trời  (2015)  1 - 2
Tứ Diệu Đế  (2019)  1
Bát Chánh Đạo  (2015)  1 - 2 
Bát Chánh Đạo (2019)  1 - 2
Tam Pháp Ấn  (2013) 1 - 2
Bồ Tát Đạo & Vô Ngă (30/1/21)  New 1
Bố Thí Ba La Mật (2017)  1
Lục Độ  (2013) 1

Mười Hai Nhân Duyên (2010)

1 - 2 - 3

Ngũ Thừa Phật Giáo  (9/1/21)  New 1

Đại Thừa và Tiểu Thừa (2011)

1 - 2

Tự Lực và Tha Lực (2018) 1
Thân Trung Ấm 1
Hạnh Nguyện Quan Thế Âm  (2015)  1 - 2 - 3 - 4
Thước Đo Người Tu 1
Tu Và Đi Tu (2017)  1
Ư Nghĩa Xuất Gia  (2015)  1
Xuất Gia Gieo Duyên (2018) 1

Ư Nghĩa Lễ Vu Lan  (2010)

1

Tự Viện Linh Sơn (1994) 1

 

                 II - PHẬT PHÁP VÀ ĐỜI SỐNG 

Ai Chết  (2013)   1 - 2
Ăn Chay (2010) 1
Bốn Loại Thức Ăn (2013)  1
Bốn Loại Thức Ăn (2019) 1
Cách ấn tay để t́m Phiền Năo (2011)  1
Cách kiểm cơ bắp (2013)  1
Cúng Thí Người Mất (19/12/20)  1
Dưỡng Sinh theo Tây Y, Đông Y (2013)  1
Đời Là Cơi Tạm 1
Đi T́m Hạnh Phúc  (2015)  1 - 2
Đừng Quên Cái Chính (15/8/20)  1
Già, Bệnh và Chết  (2015)  1 - 2
Già, Bệnh và Chết  (2019)  1 - 2
Hiệu Lực Cầu Nguyện (2013)  1 - 2
Hồi Hướng Phước Thí (13/2/21)  New 1
Khác Biệt Tâm Lư Âu Á (2017) 1
Khác Biệt Giữa Ích Kỷ và Tự Thương Ḿnh (2011) 1
Khác Biệt Giữa Không Ái Luyến và Vô Cảm (2019) 1
Khai Thị Đại Chúng (2017) 1
Khẩu Nghiệp  (1/8/20)  1
Khuyên Người Lớn Tuổi (13/3/21)  New 1
Làm Sao Sống An Vui, Hạnh Phúc (2011) 1  
Mười Điều Tâm Niệm (2019)  1
Nguyên Nhân Khổ Đau (2017)  1
Nuôi Dưỡng Hạnh Phúc (27/2/21)  New  1
Nuôi Dưỡng Tinh Khí Thần (2013)  1

Oan Gia 3  (2011)

1 - 2 - 3

Oan Gia 4  (2011)

1 - 2 - 3 - 4

Oan Gia 5  (2013)  1 - 2 - 3
Sợ Nói Trước Đám Đông (2011)  1
Sửa Soạn Ra Đi (2018) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
T́nh Là Dây Oan 1
Tu Hành và Ái Dục  (2013) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Tu Hành Căn Bản  (5/9/20)  1
Tu Tâm Sửa T́nh (2011)  1
Tu Thân và Tâm  (2018) 1
Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh  (2017)  1
Tự Lợi và Lợi Tha  (22/8//20)  1

                                                                                                                                                                          

                  III - PHƯƠNG PHÁP TU 

Bảy Cách Trừ Phiền Năo (2015)  1
Con Đường Tu Đạo  (2013)  1
Chuyển Hóa Phiền Năo (2018)  1 - 2 - 3 - 4
Chuyển T́nh - Quán Xả, Tha Thứ  (2011)  1
Chuyển Ư Để Trừ Phiền Năo (2011) 1
Đối Trị 10 Phiền Năo  (2013) 1
Đối Trị Tham Sân Si  (2016) 1 - 2
Đối Trị Tham Sân Si  (2019) 1 - 2 - 3
Giải Trừ Phiền Năo  (2015)  1 - 2
Học Đạo Thông Minh (2017) 1
Kệ Quán Tâm Từ-2  (12/12/20) New  1
Năm Cách Dừng Ư Nghĩ Xấu (2003)  1
Ngũ Uẩn Giai Không (2017)  1
Ngũ Uẩn Vô Ngă (2017)  1
Oai Nghi của Sa Di  (2015)  1
Quán Hạnh Phúc  (2011)  1
Quán Hạnh Phúc   1
Quán Tâm Từ-2  (3/2020)  1
Quán Tâm Từ-2  (3/5/20)   1
Quán Tâm Từ-2  (16/5/20)  1
Quán Tâm Từ-2  (30/5/20)  1
Quán Tâm Từ-2  (18/7/20)  1
Quán Tâm Xả   1
Quán Từ Bi  (2011)  1
Quy Sơn Cảnh Sách (2017) 1 - 2 - 3 - 4
Tiến Tŕnh Luân Hồi  (2011)

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Tiến Tŕnh Luân Hồi  (2016) 1 - 2
Tiến Tŕnh Luân Hồi  (2019)  1
Tiến Tŕnh Tu Hàng Ngày (27/3/21) New 1
Tu Hành Căn Bản (5/9/20)  1
Tu Trong Đời Thường  (28/11/20) 1
Tỳ Ni Nhật Dụng (2015)   1

Vô Ngă  (2011)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Ư T́nh Thân (Tịnh Luật, 2011)

1 - 2 - 3

Ư T́nh Thân là ǵ? (Đức, 2011)  1
Ư T́nh Thân 1  (Đuốc Tuệ, 2011) 1 - 2 - 3 - 4
Ư T́nh Thân 1  (Hamburg, 2018) 1 - 2 - 3 - 4
Ư T́nh Thân 2  (Đuốc Tuệ, 2013)   1 - 2 - 3 - 4
Ư T́nh Thân 3  (Oklahoma, 2012) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Ư T́nh Thân 3  (Đức, 2013)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Ư T́nh Thân 4  (San Jose, 2015)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

                                                                                                                                                           

                  IV - KINH ĐIỂN

Kinh 42 Chương (2017)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Kinh A Di Đà  (19/9/20)  1
Kinh Bát Đại Nhân Giác  (2015)  1 - 2
Kinh Chánh Kiến (2019) 1
Kinh Chuyển Pháp Luân  (2018) 1
Kinh Công Đức Xuất Gia  (2015)  1
Kinh Cúng Thí Người Mất (2002) 1
Kinh Di Giáo  (2017)  1 - 2 - 3 - 4

Kinh Hiền Nhân (2006)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Kinh Kalama  (2002) 1
Kinh Kim Cang  (2005) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Kinh Lăng Nghiêm (2018) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10
Kinh Người Chăn Ḅ (TLLS 2002) 1
Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (2003) 1
Kinh Niệm Phật Ba La Mật (10/10/20)  1
Kinh Phước Đức (2015) 1 - 2 - 3 - 4
Kinh Quán Niệm Hơi Thở (2018) 1 - 2 - 3 - 4
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (26/9/20)  1

Kinh Tệ Túc (2010)

1 - 2 - 3 - 4

Kinh Trạm Xe (2002) 1
Kinh Ví Dụ Cái Cưa (2002) 1
Kinh Ví Dụ Lơi Cây (2002)  1
Kinh Vô Lượng Thọ (7/11/20)  1

                                                                                                                                                           

                  V - PHÁP LUẬN

Bồ Tát Hạnh (2006)

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Duy Thức Học (2015)  1 - 2 - 3 - 4
Duy Thức Tam Thập Tụng (2005)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Đại Thừa Khởi Tín Luận ( 2010) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Đèn Soi Nẻo Giác (2010) 1 - 2
Mười Tông Phái Đạo Phật (2016)  1 - 2 - 3 - 4 - 5

                                                                                                                                                            

                  VI - THIỀN HỌC

Giới Thiệu Thiền Vipassana (2018)  1 - 2
Khóa Thiền Căn Bản (2012) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Khóa Tu Thiền 1 Chân Nguyên (6/2016)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Khóa Tu Thiền 1 (TLLS 8/2016)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Khóa Tu Thiền 2 Chân Nguyên (2018)   1 - 2 - 3 - 4 - 5
Khóa Tu Thiền 2 (PHVLS 8/2018) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Khóa Tu Thiền - Luyện Tâm  (10/2019)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Mười Tranh Chăn Trâu (2018)  1 - 2
Ngũ Triền Cái, Năm Chi Thiền (9/2016) 1 - 2 - 3 - 4
Thiền Hướng Dẫn (2019)  1
Thiền Quán Hơi Thở (2011)  1
Thiền Tịnh Mật (PHVLS 4/2017)  1
Tiến Tŕnh Giác Ngộ Của Đức Phật  (7/2015)  1
Tiến Tŕnh Giác Ngộ Của Đức Phật  (2018) 1 - 2
Tứ Niệm Xứ và Tâm Kinh   1

                                                                                                                                                           

                  VII - TỊNH ĐỘ

Pháp Môn Tịnh Độ  (12/9/20)   1
Tinh Thần Tu Tịnh Độ (3/2010) 1 - 2 - 3 - 4
Tịnh Độ Vấn Nghi  (2010) 1 - 2
Tịnh Độ Vấn Nghi  (14/11/20)  1

                                                                                                                                                           

                  VIII - MẬT TÔNG 

Đại Cương Mật Tông Tây Tạng (2010) 1 - 2 - 3
Quán Âm Bốn Tay (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Quán Âm Bốn Tay (2010) 1

Quán Âm Bốn Tay - Vấn Đáp (2010)

1

 

SLIDE SHOWS

Bên Kia Cửa Tử

Cái Ǵ Quư Giá Hơn

   Chờ Thầy    

Du Hành Ngoài Thể Xác

Hạnh Phúc Một Ḿnh

Làm Sao Biết Có Kiếp Trước Kiếp Sau

Nên Học Kinh Như Thế Nào

   Ngă Tâm Linh

   Ngoại Cảm

Phương Pháp Chuyển T́nh

   Sợ Ma

   T́nh Yêu Và Ái Luyến


Trang Nhà
      Sách      Băng Giảng      Phật Pháp      H́nh Ảnh