I - PHẬT PHÁP CĂN BẢN  -  Mirror site

Bát Chánh Đạo (2012) 

1 - 2 - 3

Bát Chánh Đạo (2015)  1 - 2 - 3

Bố Thí  (2003)

1 - 2

Bố Thí Ba La Mật (2010) 1 - 2
Bố Thí Ba La Mật (2017) 1 - 2

Bồ Tát Đạo

1 - 2

Bồ Tát Đạo - Vô Ngă (30/1/21) New 1 - 2
Các Cơi Trời  (2015)  1 - 2 - 3 - 4
Chết và Tái Sinh (2011)   1 - 2 
Chư Phật và Bồ Tát  (2016)   1 - 2 - 3 - 4
Công Đức Xuất Gia (2019)  1 - 2

Đại Thừa và Tiểu Thừa (2011)

1 - 2 - 3 - 4

Hạnh Nguyện Quan Thế Âm  (2015)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Kết Tập Kinh Điển

1 - 2

Khai Thị Đại Chúng (2017) 1 - 2
Khai Thị Phật Thất và Quy-Y

1 - 2

Luật Nhân Quả

1 - 2

Lục Đạo Luân Hồi  (2012)

1 - 2 - 3 - 4

Lục Độ  (2013) 1 - 2
Mười Ba La Mật

1 - 2 - 3 - 4

Mười Hai Nhân Duyên  (1997) 1 - 2
Mười Hai Nhân Duyên  (2010)

1 - 2 - 3 - 4

Mười Phiền Năo (2012)  1 - 2 - 3
Nghiệp Báo  (2015)  1 - 2 - 3 - 4
Nghiệp Quả (21/11/20)  New 1 - 2
Nghiệp và Quả (2018) 1 - 2
Ngũ Ác Kiến  (1997)

1 - 2

Ngũ Thời Giáo (2000)

1 - 2

Ngũ Thừa Phật Giáo (9/1/21)  New 1 - 2
Ngũ Uẩn (1997)

1 - 2

Nhân Quả Luân Hồi (8/8/20)  1 - 2
Những Pháp Môn: Thiền, Tịnh, Mật (1999)

1 - 2

Phổ Hiền Hạnh Nguyện  (2002)

1 - 2

Quy-Y Tam Bảo (2013)  1 - 2
Sám Hối 1 - 2
Tam Pháp Ấn  (2013)  1 - 2
Thân Trung Ấm  (1996) 1 - 2
Thế Giới Quan Phật Giáo (2005) 1 - 2
Thiền, Tịnh, Mật (2017)    1 - 2
Thờ Phật, Lễ Phật, Cúng Phật 1 - 2
Tu và Đi Tu (2002) 1 - 2
Tu và Đi Tu (2017) 1 - 2
Tứ Diệu Đế (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Tứ Diệu Đế (2019)  1 - 2 - 3 - 4
Tứ Vô Lượng Tâm 1 - 2
Tự Lực, Tha Lực 1 - 2
Tự Lực, Tha Lực (2018) 1 - 2
Vu Lan (2010) 1
Y Báo, Chánh Báo (2018) 1 - 2
Ư Nghĩa Phật Thành Đạo 1 - 2
Ư Nghĩa Xuất Gia  (2015)  1 - 2  

                                                                                                                                                           

                  II - PHẬT PHÁP VÀ ĐỜI SỐNG 

Ai Chết  (2013)  1 - 2 - 3 - 4
Ăn Chay (2010) 1 - 2
Bốn Loại Thức Ăn (2013)  1 - 2
Bốn Loại Thức Ăn (2019)  1 - 2
Cầu An, Cầu Siêu 1 - 2
Cúng Thí Người Mất (19/12/20)  New 1 - 2
Đạo Phật và Gia Đ́nh, Xă Hội 1 - 2
Đi T́m Hạnh Phúc  (2015)  1 - 2
Đừng Quên Cái Chính (15/8/20)  1 - 2
Già, Bệnh, Chết  (2015)  1 - 2 - 3 - 4
Già, Bệnh, Chết  (2019) 1 - 2 - 3 - 4
Hạnh Phúc Gia Đ́nh  1 - 2
Hạnh Phúc và Ư Nghĩa Cuộc Đời 1 - 2
Hiệp Ước Sống Chung (2001)  1 - 2
Hiệu Lực Cầu Nguyện (2013)  1 - 2 - 3
Hồi Hướng Phước Thí (13/2/21)  New 1 - 2
Hồi Hướng Vấn Đáp  (27/2/21)  New 1
Khác Biệt Tâm Lư Âu Á (2017) 1
Khẩu Nghiệp  (1/8/20)  1
Khuyên Người Lớn Tuổi (13/3/21)  New 1 - 2
Mười Điều Tâm Niệm (2000) 1 - 2
Mười Điều Tâm Niệm (2019)  1 - 2
Nguyên Nhân Khổ Đau (2015)  1 - 2
Nguyên Nhân Khổ Đau (2017)  1 - 2
Nuôi Dưỡng Hạnh Phúc (27/2/21)  New 1
Oan gia 1 (2010) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Oan gia 2 (2011)  1 - 2 - 3 - 4
Oan gia 3 (2011) 1 - 2 - 3
Oan gia 4 (2011) 1 - 2 - 3 - 4
Oan gia 5 (2013) 1 - 2 - 3
Phiền Năo Và Hạnh Phúc 1 - 2
Ra Đời Tạo Nghiệp 1 - 2
Sửa Soạn Ra Đi (2018) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Tiếp Độ Người Chết  1 - 2
T́nh Là Giây Oan 1 - 2
Tu Hành và Ái Dục  (2013) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Tự Lợi và Lợi Tha  (22/8/20)  1
Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh (2017) 1 - 2
Ư Nghĩa Cuộc Sống  (2006) 1

                                                                                                                                                            

                  III - PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP 

Pháp Đàm Tại Chùa Viên Giác (2000) 1
Phật Pháp Vấn Đáp Tại Fremont (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Phật Pháp Vấn Đáp Tại Viên Giác 1 - 2
Tại Sao Xưng Con Với Thầy (2015)  1
Tham Vấn Tại Chùa Từ Ân 1 - 2 - 3 - 4
Tham Vấn Tại San Jose 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Vấn Đáp Phật Thất (2003) 1 - 2 - 3 - 4 

                                                                                                                                                            

                  IV - PHƯƠNG PHÁP TU  

Ba Hạnh, Bốn Đức

1 - 2

Bảy Cách Trừ Phiền Năo (2015)  1 - 2
Con Đường Tu Đạo  (2013)  1 - 2
Đối Trị 10 Phiền Năo (2013)  1 - 2
Đối Trị Tham Sân Si (2005) 1 - 2 - 3 - 4
Đối Trị Tham Sân Si (2010) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Đối Trị Tham Sân Si (2020)  1 - 2 - 3 - 4
Giải Trừ Phiền Năo  (2015)  1 - 2 - 3 - 4
Học Đạo Thông Minh (2017) 1 - 2
Kệ Quán Tâm Từ-2  (12/2020) New 1 - 2
Khai Thị Phật Thất và Bồ Tát Giới 1 - 2
Ngũ Uẩn Giai Không (2017)  1 - 2
Ngũ Uẩn Vô Ngă (2017)  1 - 2
Oai Nghi Của Sa Di  (2015)  1 - 2
Phước Huệ Song Tu 1 - 2
Quán Ba Cái Ảo 1
Quán Hạnh Phúc 1
Quán Tâm Từ 1
Quán Tâm Từ-2  (3/2020) New 1
Quán Tha Thứ 1
Quán Xả 1
Tam Ấn, Tứ  Y 1 - 2
Thước Đo Người Tu (2001) 1 - 2
Tiến Tŕnh Luân Hồi (8/2011)   1 - 2 - 3 - 4
Tiến Tŕnh Luân Hồi (4/2011) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Tiến Tŕnh Luân Hồi (2016) 1 - 2 - 3 - 4
Tiến Tŕnh Tu Hàng Ngày (27/3/21) New 1 - 2
T́m Thầy Lư Tưởng (1998) 1 - 2
Tu Hành Căn Bản (5/9/20) New 1 - 2
Tu Thân và Tâm  1 - 2
Tu Thân và Tâm  (2018) 1 - 2
Tu Cái Ǵ ?    1 - 2 - 3 - 4
Tu Chuyển Hóa (2005) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Tỳ Ni Nhật Dụng (2015)   1 - 2
Tu Tâm và Tu Miệng 1 - 2
Tu Trong Đời Thường (2010) 1 - 2 - 3
Tu Trong Đời Thường (28/11/20) New 1 - 2
Tụng Kinh, Tŕ Chú, Niệm Phật  1 - 2
Vô Ngă (2005)    1 - 2
Vô Ngă (2010)   1 - 2 - 3 - 4
Vô Ngă (2011)   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Xuất Gia Gieo Duyên (2018) 1
Ư T́nh Thân (San Jose, 2003)  1 - 2
Ư T́nh Thân (Đuốc Tuệ, 2011) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Ư T́nh Thân 2 (Đuốc Tuệ, 2013)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Khóa Tu Ư T́nh Thân 1 (Oklahoma, 2010) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Khóa Tu Ư T́nh Thân 1 (Thụy Sĩ, 2013) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Khóa Tu Ư T́nh Thân 2 (Oklahoma, 2011) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Khóa Tu Ư T́nh Thân 2 (Đức, 2011) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Khóa Tu Ư T́nh Thân 3 (Oklahoma, 2012) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Khóa Tu Ư T́nh Thân 4 (San Jose, 2015)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 

                                                                                                                                                           

                  V - KINH ĐIỂN  -  Mirror site

Ba Lời Nguyện Thắng Man (1994)

1 - 2

Bát Đại Nhân Giác  (2015) 

1 - 2 - 3 - 4

Bồ Tát Đạo Hoa Nghiêm (2005)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Kinh A Di Đà  (2005) 1 - 2
Kinh A Di Đà  (19/9/20) 1 - 2
Kinh An Trú Tầm 1 - 2
Kinh Bách Dụ (2003) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Kinh Bảy Loại Vợ (2001) 1 - 2
Kinh Bốn Mươi Hai Chương (2017) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Kinh Chánh Kiến  (2019) 1 - 2
Kinh Chuyển Pháp Luân (2018) 1 - 2
Kinh Công Đức Xuất Gia  (2015)  1 - 2
Kinh Cúng Thí Người Mất 1 - 2
Kinh Di Giáo (2017) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Kinh Duy Ma Cật (2006) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc 1 - 2
Kinh Hiền Nhân (2006) 1 - 2 - 3 - 4
Kinh Kim Cang  (2005) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Kinh Lăng Nghiêm (2018) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Kinh Nền Tảng Đức Tin (2006) 1 - 2
Kinh Nghiệp Báo Phân Biệt (2003) 1 - 2
Kinh Nguồn Gốc Loài Người 1
Kinh Người Chăn Ḅ 1
Kinh Người Cư Sĩ  (2015)  1 - 2
Kinh Nhân Quả Tóm Tắt 1 - 2
Kinh Niệm Xứ  1
Kinh Niệm Phật Ba La Mật (10/10/20) 1 - 2
Kinh Pháp Bảo Đàn (2010) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Kinh Pháp Hoa (2002) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Kinh Phước Đức  (2015) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Kinh Quán Niệm Hơi Thở (2018) 1 - 2 - 3 - 4
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (26/9/20) 1 - 2
Kinh Tệ Túc (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Kinh Thánh Cầu 1
Kinh Thập Thiện  (2015)  1 - 2
Kinh Thiên Sứ 1 - 2
Kinh Tôn Trọng Các Pháp Môn (2006) 1 - 2
Kinh Trạm Xe 1
Kinh Trung Bộ (2002) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Kinh Từ Bi (2002) 1 - 2
Kinh Ví Dụ Cái Cưa 1
Kinh Ví Dụ Con Rắn 1
Kinh Ví Dụ Lơi Cây 1
Kinh Ví Dụ Mũi Tên 1
Kinh Vị Tằng Hữu 1 - 2
Kinh Vô Lượng Thọ (7/11/20) 1 - 2
Lục Ḥa  (2002) 1

                                                                                                                                                           

                  VI - PHÁP LUẬN  -  Mirror site

Bách Pháp Minh Môn Luận (2003)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Bồ Tát Đạo Ngũ Minh

1 - 2

Bồ Tát Hạnh

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Duy Thức Học (1995) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10
Duy Thức Học (2015)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Duy Thức Lược Giảng (2006) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Duy Thức Tam Thập Tụng  (2005) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Đại Thừa Khởi Tín Luận ( 2010) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Mười Tông Phái Đạo Phật (2016)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Phát Bồ Đề Tâm Văn 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Vô Ngă và Tánh Không (2004) 1 - 2

                                                                                                                                                            

                  VII - THIỀN HỌC  -  Mirror site

Giảng về Thiền  1 - 2
Giới Thiệu Thiền Vipassana (2018)  1 - 2 - 3
Khóa Thiền Căn Bản (2012)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ  1 - 2
Khóa Thiền 1 Chân Nguyên (2016)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Khóa Thiền 2 Chân Nguyên (2018)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Khóa Thiền 1 Tùng Lâm Linh Sơn (2016) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Khóa Thiền 2 PHV Linh Sơn (2018) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Khóa Thiền và Luyện Tâm (2019) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Mười Tranh Chăn Trâu (2018)  1 - 2
Ngũ Triền Cái, Năm Chi Thiền (2016)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Thiền Tịnh Song Tu  (2002) 1 - 2
Thiền Tịnh Song Tu  (2010) 1 - 2 - 3
Thiền 1
Thiền Hướng Dẫn (2019) 1
Thiền Tứ Niệm Xứ 1 - 2  
Tiến Tŕnh Giác Ngộ Của Đức Phật (2015) 1 -
Tiến Tŕnh Giác Ngộ Của Đức Phật (2018) 1 - 2  

                                                                                                                                                           

                  VIII - TỊNH ĐỘ -  Mirror site

Khóa Tu Tịnh Nghiệp  1 - 2
Niệm Phật Thiết Yếu  (2003) 1 - 2
Pháp Môn Tịnh Độ  (12/9/20)  1 - 2
Tinh Thần Tu Tịnh Độ  (2010) 1 - 2
Tịnh Độ A Di Đà 1 - 2
Tịnh Độ Vấn Nghi  (2002) 1 - 2 - 3 - 4
Tịnh Độ Vấn Nghi  (2020) 1 - 2 

                                                                                                                                                           

                  IX - MẬT TÔNG  Mirror site

Đại Cương Mật Tông Tây Tạng (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Đại Thủ Ấn  (2003) 1 - 2
Đèn Soi Nẻo Giác (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Kim Cang Tát Đỏa (2003) 1 - 2
Kim Cang Thừa  (2003) 1 - 2 - 3 - 4
Quan Âm Bốn Tay (2003) 1 - 2
Quan Âm Bốn Tay (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Quán Tưởng và Tŕ Chú 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Sáu Pháp Du Già Naropa (2003) 1 - 2
 

Trở về đầu trang

 
Trang Nhà     Sách     Băng Giảng     Phật Pháp     H́nh Ảnh